Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Điều Khoản Và Điều Kiện Về Người Tham Gia Khảo Sát

  1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này (được gọi là “Điều Khoản Khảo Sát”) đề ra các điều khoản của Thỏa Thuận mà theo đó bạn, (”Bạn”, “Của Bạn” hoặc “Người Tham Gia”) và Avast Software s.r.o., có văn phòng tại Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Cộng Hòa Séc (“Avast”) và các Chi Nhánh của Avast, đôi khi có thể tham gia bất kỳ khảo sát sản phẩm trực tuyến nào của Avast (“Khảo Sát”). Trong trường hợp Bạn dưới 18 tuổi, Bạn không được phép tham gia Khảo Sát. Avast có quyền thay đổi các Điều Khoản Khảo Sát này, sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình Khảo Sát bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
  2. Các Điều Khoản Khảo Sát này chi phối việc Bạn được đưa vào cơ sở dữ liệu email của Avast (nếu có) và tham gia vào một Khảo Sát.
  3. Mục đích của Khảo Sát là giúp Avast thu thập phản hồi từ Người Tham Gia liên quan đến Avast và các sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Kết quả Khảo Sát có thể giúp Avast xây dựng các ý tưởng liên quan đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng cuối, điều này cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho cơ sở khách hàng rộng lớn hơn của Avast. Khảo Sát này sẽ được tiến hành thông qua giao diện trực tuyến.
  4. Người Tham Gia không được hưởng bất kỳ phần thưởng, thù lao hoặc khoản bồi hoàn nào, bao gồm các chi phí có thể phát sinh hoặc liên quan đến Khảo Sát, trừ khi điều này được thỏa thuận rõ ràng với Người Tham Gia.
  5. Xét đến việc bạn tham gia vào Khảo Sát và chấp nhận các Điều Khoản Khảo Sát này, theo đây, bạn trao cho Avast mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích mà bạn có cũng như tất cả các kết quả trong Khảo Sát của bạn.
  6. Người Tham Gia phải giữ bí mật bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Người Tham Gia để thực hiện Khảo Sát (“Thông Tin Bảo Mật”). Bạn đồng ý không sử dụng, tiết lộ hoặc xuất bản bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hoàn thành Khảo Sát mà bạn đã chấp nhận và gửi Khảo Sát đó cho Avast. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn có thể tiết lộ Thông Tin Bảo Mật trong phạm vi yêu cầu của tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan chính phủ hiện hành khác hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Nhiệm vụ bảo mật này có hiệu lực ràng buộc vĩnh viễn đối với Người Tham Gia. Người Tham Gia không được sử dụng Thông Tin Bảo Mật để đạt được lợi ích cá nhân hoặc để đạt được lợi ích cho các bên thứ ba. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc bạn vi phạm hoặc bị đe dọa vi phạm Mục này có thể dẫn đến thiệt hại không thể khắc phục đối với Avast, mà thiệt hại về tiền bạc sẽ là biện pháp khắc phục không đầy đủ, và do đó Avast sẽ có quyền tìm kiếm biện pháp trừng phạt để thực thi các quy định của Mục này. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, AVAST VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA AVAST SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC ĐIỂN HÌNH NÀO, BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN HOẶC LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ; BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ KINH DOANH, LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, MẤT QUYỀN RIÊNG TƯ, BẤT KỲ TIẾT LỘ TRÁI PHÉP HOẶC TỔN THẤT NÀO (BAO GỒM BẤT KỲ SỰ HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP HOẶC KHÔNG CÓ SẴN NÀO) CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN NÀO DÙ CÓ TÍNH CHẤT GÌ (BẤT KỂ BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO ĐÃ NÊU Ở TRÊN LÀ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP). TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA AVAST VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA AVAST CHO MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN THAM GIA KHẢO SÁT NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ: (I) 5 ĐÔ LA MỸ (US$5.00). KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN KHẢO SÁT NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO CỦA AVAST HOẶC NGƯỜI THAM GIA ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO MÀ PHÁP LUẬT CÓ THỂ KHÔNG LOẠI TRỪ.
  7. Trong trường hợp bất kỳ tài liệu, hướng dẫn, đĩa hoặc phương tiện truyền thông khác, danh sách, hướng dẫn, trợ giúp, kế hoạch, phần mềm và các tài liệu khác, vật phẩm và thông tin ghi lại được cung cấp cho Người Tham Gia liên quan đến Khảo Sát (“Tài Liệu”), Người Tham Gia phải trả lại cho Avast tất cả các Tài Liệu này sau khi hoàn thành Khảo Sát.
  8. Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp Anh và xứ Wales. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết bởi các tòa án Anh có thẩm quyền tại địa phương và có thẩm quyền đối với tài sản.
Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.