Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Villkor för forskningsdeltagare

  1. Dessa villkor (nedan kallade ”Forskningsvillkoren”) anger villkoren för ett avtal genom vilket du (”Du”, ”Din” eller ”Deltagare”) och Avast Software s.r.o., med kontor på Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prag 4, Tjeckien (”Avast”) och dess Dotterbolag, från tid till annan kan delta i någon av Avasts online-produktundersökningar (”Undersökningar”). Om du inte är minst 18 år gammal får Du inte delta i en Undersökning. Avast förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra dessa Forskningsvillkor samt modifiera eller avsluta Forskningsprogrammet.
  2. Dessa Forskningsvillkor reglerar Ditt införande i Avasts e-postdatabas (om tillämpligt) och Ditt deltagande i en Undersökning.
  3. I Forskningssyfte kommer Avast att samla in feedback från Deltagaren om Avast och dess konkurrenters produkter och tjänster. Forskningsresultaten kan användas av Avast för att generera idéer för att förbättra slutanvändarupplevelsen, vilket i slutändan kan gynna Avasts bredare kundbas. Sådan forskning ska utföras via ett online-gränssnitt.
  4. Deltagaren har inte rätt till förmåner, ersättning eller återbetalning, inklusive för eventuella utgifter, eller på annat sätt i samband med Forskningen, såvida inte detta uttryckligen överenskommits med Deltagaren.
  5. Med hänsyn till ditt deltagande i Forskningen och ditt godkännande av dessa Forskningsvillkor överlåter du härmed till Avast all ägande- och förfoganderätt till samt intresse som du har i och till alla resultat av din Forskning
  6. All information som lämnas till Deltagaren i Forskningssyfte ska behandlas konfidentiellt av Deltagaren (”Konfidentiell information”). Du samtycker till att inte använda, utlämna eller publicera någon Konfidentiell information i något annat syfte än att slutföra den Forskning som du har accepterat och att lämna in den till Avast. Utan hinder av ovanstående kan du utlämna Konfidentiell information i den utsträckning som krävs av en behörig domstol eller annan tillämplig statlig myndighet eller enligt tillämplig lag. Denna konfidentialitetsplikt är permanent bindande för deltagaren. Deltagaren får inte använda den Konfidentiella informationen till sin fördel eller till fördel för tredje part. Du samtycker till och erkänner att brott eller hot om brott mot detta Avsnitt kan leda till irreparabel skada för Avast, för vilken monetärt skadestånd skulle vara ett otillräckligt rättsmedel, och därför har Avast rätt att söka föreläggande för att upprätthålla bestämmelserna i detta Avsnitt. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER KOMMER AVAST OCH DESS DOTTERBOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, SÄRSKILT SKADESTÅND ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADESTÅND ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG, UTAN HÄNSYN TILL ORSAK ELLER ANSVARSGRUND, SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET, VINST ELLER INTÄKTER, FÖRLUST AV SEKRETESS, OBEHÖRIGT UTLÄMNANDE ELLER FÖRLUST (INKLUSIVE KORRUPTION, FÖRSÄMRING ELLER OTILLGÄNGLIGHET) AV DATA ELLER INFORMATION AV NÅGOT SLAG (OAVSETT OM NÅGON AV DE FÖREGÅENDE FÖRLUSTERNA, SKADORNA, KOSTNADERNA ELLER UTGIFTERNA ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER EJ). UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER AVAST OCH DESS DOTTERBOLAG ATT HA ETT TOTALT SAMMANLAGT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER FÖR DIG ELLER TREDJE PART OCH SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL DITT DELTAGANDE I FORSKNING SOM ÖVERSTIGER DET STÖRSTA AV FÖLJANDE: (I) FEM AMERIKANSKA DOLLAR (5,00 USD). INGENTING I DESSA FORSKNINGSVILLKOR BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER AVASTS ELLER DELTAGARNAS ANSVAR FÖR NÅGOT SOM INTE ANNARS KAN UTESLUTAS ENLIGT LAG.
  7. Om dokument, instruktioner, diskar eller andra medier, listor, guider, hjälpmedel, planer, programvara och annat material, föremål och inspelad information tillhandahålls Deltagaren i samband med Forskningen (”Material”), ska Deltagaren återlämna allt sådant Material till Avast när Forskningen är avslutad.
  8. Detta avtal regleras av lagarna i England och Wales. Alla tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska avgöras av engelska domstolar med lokal jurisdiktion och behörighet i frågan.
Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.