אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

תנאים למשתתף במחקר

  1. תנאים והתניות אלה (המכונים "תנאי מחקר") קובעים את תנאי ההסכם שבאמצעותו אתה, ("אתה", "שלך" או "משתתף") ו-Avast Software s.r.o., עם משרדים ב-Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Czech Republic ("Avast") ושותפיה, רשאים להשתתף מעת לעת בכל מחקר מוצר מקוון של Avast ("מחקר"). -אם הינך מתחת לגיל 18 אתה לא יכול להיות משתתף במחקר. Avast שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המחקר, לשנות או לסיים את תכנית המחקר, בכל עת, וללא כל הודעה מוקדמת.
  2. תנאי מחקר אלה מסדירים את ההכללה שלך במסד הנתונים של דואר אלקטרוני של Avast (אם רלוונטי) ואת ההשתתפות במחקר.
  3. למען המחקר, Avast יאספו משוב מהמשתתף בקשר ל-Avast ולמוצרי המתחרים ושירותים שלהם. תוצאות המחקרים ישומשו על ידי Avast לפיתוח רעיונות בנוגע הגברת חווית המשתמש שיכול להוסיף לAvast בסיס לקוח. מחקרים אלה יבוצעו באמצעות ממשק מקוון.
  4. המשתתף אינו זכאי לכל תגמול, תמורה או החזר, לרבות עבור הוצאות אפשריות, או מסיבות אחרות ביחס למחקר, אלא אם כן הוסכם על כך במפורש עם המשתתף.
  5. בהתחשב בהשתתפותך במחקר והסכמה לתנאי מחקר אלה, אתה מאשר בזאת שהינך ממחה ל-Avast את כל הזכויות, התואר והעניין שיש לך בכל תוצאות המחקר שלך.
  6. כל מידע שיימסר למשתתף לצורך המחקר יישמר בסודיות על ידי המשתתף ("מידע סודי"). אתה מאשר לא להשתמש, לתת או לפרסם מידע סודי למטרה אחרת מאשר לסיים את המחקר שאתה אישרת והינך מתחייב להגיש את המחקר ל-Avast. על אף האמור לעיל, אתה רשאי לחשוף מידע סודי במידה הנדרשת על ידי בית המשפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת או רשות ממשלתית רלוונטית אחרת או כנדרש על פי החוק החל. חובת סודיות זו מחייבת את המשתתף באופן מתמיד. המשתתף לא ישתמש במידע סודי לטובתו או לטובת צדדים שלישיים. אתה מסכים ומוקיר שהפרת או האוים בהפרת סעיף זה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ל-Avast, שבשבילו כספי נזק יהוו סעד לא מספיק, ולפיכך Avast תהיה רשאית לבקש סעד של צו מניעה כדי לאכוף את הוראות סעיף זה. במידה המלאה המותרת על פי חוק, בשום מקרה AVAST והחברות המסונפות שלה לא יהיו אחראיות כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או הפסד עקיף, תוצאתי, מקרי, עונשי, מיוחד או דוגמה, בלי קשר לגורם או תאוריית החבות; כל נזק בגין כל אובדן עסקים, רווחים או הכנסות, אובדן פרטיות, כל חשיפה או אובדן בלתי מורשה (כולל כל הרס, השחתה או אי-זמינות) של כל נתונים או מידע שהוא (ללא חשיבות אם ההפסדים, נזקים, עלויות או הוצאות לעיל הינם ישירים או עקיפים). החבות הכוללת המצטברת של AVAST ושל החברות המסונפות שלה לכל אובדן או נזק לך או לכל צד שלישי הנובעים או קשורים להשתתפותך במחקר כלשהו בשום מקרה לא תעלה על הסכום של: (I) חמישה דולרים אמריקאים (5.00$ US). שום דבר בתנאי מחקר אלה לא יגביל או ימנע כל אחריות של AVAST או משתתפים לכל עניין שאין להחריג בחוק אחרת.
  7. במקרה בו יימסרו למשתתף מסמכים, הוראות, דיסקים או מדיה אחרת, רשימות, מדריכים, עזרים, תוכניות, תוכנות וחומרים אחרים, פריטים ומידע מוקלט ביחס למחקר ("החומרים"), המשתתף יחזיר ל- Avast את כל החומרים הללו עם השלמת המחקר.
  8. הסכם זה כפוף לחוקי אנגליה וויילס. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה תיושב על ידי בתי המשפט באנגליה בעלי סמכות השיפוט המקומית וסמכות השיפוט העניינית.
סגירה

כמעט סיימת!

להשלמת ההתקנה יש ללחוץ למטה על הקובץ שהורדת ולפעול לפי ההוראות.

התחל הורדה...
שים לב: אם ההורדה לא התחילה באופן אוטומטי, לחץ כאן.
לחץ על הקובץ הזה ותתחיל להתקין את Avast.