เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ที่เรียกว่า “ข้อกำหนดการวิจัย”) จะระบุข้อกำหนดที่ท่าน (“ท่าน”, “ของท่าน” หรือ “ผู้เข้าร่วมการวิจัย”) และ Avast Software s.r.o. ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Czech Republic (“Avast”) และบริษัทในเครือ อาจเข้าร่วมการวิจัยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของ Avast เป็นครั้งคราวไป (“การวิจัย”) ท่านอาจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นนี้ หากเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี Avast ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการวิจัยนี้ แก้ไขหรือยุติโปรแกรมการวิจัยนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  2. ข้อกำหนดการวิจัยนี้จะบังคับใช้กับการเข้าร่วมของท่านใน ฐานข้อมูลอีเมลของ Avast (หากมี) และการเข้าร่วมการวิจัย
  3. เพื่อจุดประสงค์ของการวิจัย Avast จะรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Avast และของคู่แข่ง จากผู้เข้าร่วมการวิจัย Avast อาจนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ของผู้บริโภคปลายทาง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำประโยชน์มาสู่ฐานข้อมูลลูกค้าที่ขยายกว้างขึ้นของ Avast การวิจัยดังกล่าวจะดำเนินการผ่านอินเตอร์เฟสทางออนไลน์
  4. ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะไม่ได้รับรางวัล ค่าตอบแทน หรือเงินชดเชยใด ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามหรือที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ยกเว้นว่าจะมีการตกลงไว้อย่างชัดเจนกับผู้เข้าร่วมการวิจัย
  5. ในการเข้าร่วมงานวิจัยและการยอมรับข้อกำหนดของการวิจัยนี้ ท่านตกลงโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ที่ท่านมีในผลการวิจัยของท่านทั้งหมดให้ Avast
  6. ข้อมูลใดก็ตามที่ส่งให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อจุดประสงค์ของการวิจัยนี้จะเป็นความลับที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องเก็บรักษาไว้ (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) ท่านตกลงจะไม่ใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามนอกเหนือจากการดำเนินการวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ท่านได้ตกลง และส่งมอบงานวิจัยนั้นให้ Avast ท่านอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนี้หากศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้เปิดเผยข้อมูล หรือต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น หน้าที่ในการรักษาความลับนี้จะผูกพันผู้เข้าร่วมการวิจัยตลอดไป ผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ท่านรับทราบและตกลงว่าการฝ่าฝืนหรือการกระทำที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนข้อสัญญานี้อาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายที่เยียวยาไม่ได้ต่อ Avast และไม่สามารถเยียวยาในรูปของตัวเงินได้ ด้วยเหตุนี้ Avast จะมีสิทธิ์ขอให้เยียวยาความเสียหายเพื่อบังคับใช้ตามที่กำหนดในข้อสัญญานี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Avast และบริษัทในเครือจะไม่มีความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญเสียทางอ้อม หรือที่เป็นผลตามมาจากเหตุแรก การสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้แต่ต้น การสูญเสียหรือความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือหลักความรับผิด นอกจากนี้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายในกรณีการขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญเสียความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่ได้รับการอนุญาต (รวมถึงการทุจริต การเสื่อมค่า หรือการสูญหาย)ของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม(ไม่ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม Avast และบริษัทในเครือจะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อท่านหรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานวิจัยของท่าน ที่มีมูลค่าเกินกว่า (I) ห้าดอลลาร์สหรัฐ (US$5.00) ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการวิจัยนี้จะจำกัดหรือยกเว้น ความรับผิดของ Avast หรือผู้เข้าร่วมการวิจัยในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ยกเว้นได้
  7. ในกรณีที่เอกสาร คำสั่ง แผ่นดิสก์หรือสื่อมีเดียอื่น ๆ รายชื่อ คำแนะนำ ตัวช่วย แผนการ ซอฟท์แวร์ และข้อมูลอื่น ๆ สิ่งของ และข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ได้ถูกมอบให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจความเห็น ("เครื่องมือวิจัย") ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งคืนเครื่องมือวิจัยดังกล่าวแก่ Avast หลังจากการวิจัยนี้สิ้นสุดลง
  8. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ ข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากข้อตกลงนี้จะได้รับพิจารณาตัดสินโดยศาลของอังกฤษที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีในท้องถิ่นสำหรับเรื่องนั้น ๆ
ปิด

เกือบเสร็จแล้ว!

โปรดดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast