Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Phiên bản 1.2 (Sửa đổi ngày 8 tháng 6 năm 2018)

CHÍNH SÁCH HỦY VÀ HOÀN TIỀN CHO CÁC GIẢI PHÁP AVAST, AVG, CCLEANER VÀ HMA!

Chúng tôi cung cấp bảo hành hoàn tiền trong 30 ngày cho các gói đăng ký đối với một số Giải pháp Avast, AVG, CCleaner (bao gồm Defraggler, Recuva và Speccy) và HideMyAss! mà người dùng cuối mua trực tiếp từ chúng tôi thông qua các cửa hàng bán lẻ trực tuyến của chúng tôi hoặc thông qua Google Play.  Nếu việc mua hàng của bạn đủ điều kiện và bạn tuân thủ tất cả các hướng dẫn trong Chính sách Hủy và Hoàn tiền này trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, chúng tôi sẽ chấm dứt gói đăng ký của bạn và hoàn tiền 100% giá mà bạn đã trả cho Thời hạn Đăng ký hiện tại. 

Chúng tôi cũng cho phép bạn hủy gói đăng ký của mình và yêu cầu hoàn tiền (được tính theo tỉ lệ cho phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời hạn Đăng ký) nếu chúng tôi cung cấp thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi đang sửa đổi Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối mà chúng tôi đã ký kết với bạn về gói đăng ký đó và/hoặc Giải pháp (EULA), và bạn phản đối việc sửa đổi đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. 

Yêu cầu hủy và hoàn tiền từ chúng tôi.

Trước khi bạn bắt đầu, vui lòng đọc tất cả các hạn chế và giới hạn được mô tả trong Chính sách Hủy và Hoàn tiền này.  Nếu bạn đủ điều kiện để hủy và hoàn tiền cho việc mua hàng của mình và bạn đã mua gói đăng ký trực tiếp từ chúng tôi thông qua cửa hàng bán lẻ trực tuyến hoặc từ Google Play, thì vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

Sản phẩm được mua từ chúng tôi và gói Đăng ký mà bạn chấm dứt vì việc Sửa đổi EULA được thông báo.  Để yêu cầu hủy và hoàn tiền cho gói đăng ký mà bạn mua từ chúng tôi thông qua cửa hàng bán lẻ trực tuyến hoặc chấm dứt gói đăng ký vì bạn phản đối việc sửa đổi EULA mà chúng tôi đã thông báo cho bạn, vui lòng tìm hóa đơn hoặc email xác nhận mà chúng tôi đã gửi trực tiếp đến bạn liên quan đến việc mua hàng của bạn, vì việc này sẽ cho bạn biết công ty Avast nào bạn sẽ cần liên hệ (mà có thể không phải là tên nhãn hiệu về Giải pháp) và sẽ chứa một số thông tin khác mà bạn phải cung cấp cho chúng tôi để yêu cầu hủy và hoàn tiền của mình.  Sau đó, nhấp vào liên kết dưới đây và làm theo hướng dẫn trên trang được liên kết:

Sản phẩm tiêu dùng được mua từ Avast

Sản phẩm doanh nghiệp được mua từ Avast,

Sản phẩm doanh nghiệp được mua từ AVG,

Sản phẩm tiêu dùng được mua từ AVG,

Tất cả các sản phẩm doanh nghiệp và sản phẩm tiêu dùng được mua từ CCleaner (bao gồm Defraggler, RecuvaSpeccy),

Tất cả các sản phẩm doanh nghiệp và sản phẩm tiêu dùng được mua từ HideMyAss!

Sản phẩm được mua từ Google Play.  Để yêu cầu hủy và hoàn tiền cho gói đăng ký và/hoặc Giải pháp mà bạn đã mua từ cửa hàng ứng dụng Google Play, bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email bạn đã sử dụng trong Google Play để mua gói đăng ký và/hoặc Giải pháp và ID giao dịch cho việc mua hàng.  Bạn có thể tìm ID giao dịch bằng cách: (i) tìm email được gửi tới tài khoản Google Play của bạn để xác nhận việc mua hàng của bạn; hoặc (ii) đăng nhập vào cổng Google Payments (cổng Thanh toán Google) tạihttp://payments.google.com bằng tài khoản Google Play mà bạn đã sử dụng cho việc mua hàng và sau đó tìm giao dịch cụ thể trong phần Đăng ký và Dịch vụ.  Sau khi bạn có cả địa chỉ email tài khoản Google Play và ID giao dịch, hãy nhấn vào đây để yêu cầu hoàn tiền từ Avast, vào đây để yêu cầu hoàn tiền từ AVG, vào đây để yêu cầu hoàn tiền từ CCleaner, hoặc vào đây để yêu cầu hoàn tiền từ HideMyAss!và làm theo hướng dẫn trên trang được liên kết. 

Hạn chế và Giới hạn.

Hạn chế liên quan đến các sản phẩm được mua từ cửa hàng thực, iTunes và những nhà bán lẻ khác.  Để yêu cầu hoàn tiền cho gói đăng ký và/hoặc Giải pháp mà bạn đã mua từ cửa hàng thực, cửa hàng ứng dụng iTunes hoặc bất kỳ nhà bán lẻ nào khác (không được đề cập ở trên), thay vì mua trực tiếp từ chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ về chính sách hủy và hoàn tiền của họ và mọi yêu cầu hoàn tiền.  Chúng tôi không cho phép hoàn tiền cho việc mua hàng đó.

Hạn chế về Hoàn tiền cho Nhà bán lẻ, Nhà phân phối và Đối tác Kênh.  Nếu bạn đã mua gói đăng ký và/hoặc Giải pháp để bán lại cho bên thứ ba, bạn chỉ có quyền nhận hoàn tiền nếu quyền này được cấp bởi Thỏa thuận Nhà bán lẻ, Thỏa thuận Phân phối, Thỏa thuận Đối tác Kênh hoặc Thỏa thuận khác với chúng tôi.  Vui lòng xem lại thỏa thuận của bạn với chúng tôi trước khi yêu cầu hủy và hoàn tiền.  

Những hạn chế khác.  Chúng tôi không cho phép hủy và hoàn tiền cho việc mua hàng của bất cứ:

_ Giải pháp nào nếu bạn đã hoàn tất việc mua hàng quá 30 ngày trước ngày bạn yêu cầu hủy và hoàn tiền

_ CD, DVD hoặc phương tiện vật lý khác nào mà chúng tôi cung cấp một bản sao của Giải pháp, trừ khi phương tiện vật lý này bị lỗi

_ dịch vụ nào mà chúng tôi đã thực hiện đầy đủ trước ngày bạn yêu cầu hủy và hoàn tiền

_ Giải pháp nào trong vòng 6 tháng sau khi bạn đã nhận được hủy và hoàn tiền cho bất kỳ việc mua hàng nào trước đó của cùng một Giải pháp

_ Giải pháp VPN hoặc Giải pháp truyền thông nào khác mà bạn đã sử dụng để tải lên và/hoặc tải xuống tổng cộng hơn 10GB dữ liệu, hoặc bạn đã sử dụng để kết nối với VPN hoặc dịch vụ truyền thông khác của chúng tôi hơn 100 lần 

_ Giải pháp nào mà bạn đã vi phạm Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối của chúng tôi

Giải quyết Tranh chấp (Chỉ dành cho Cư dân Liên minh Châu Âu). Nếu bạn là người tiêu dùng và sống tại Liên minh Châu Âu và bạn đã mua gói đăng ký và/hoặc Giải pháp trực tuyến từ một trong các công ty của chúng tôi có trụ sở tại Liên minh Châu Âu, bạn có thể có quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi thông qua một nền tảng internet dành cho việc giải quyết tranh chấp trực tuyến do Ủy ban Châu Âu thiết lập (Nền tảng ODR).  Nền tảng ODR nhằm tạo thuận lợi cho các giải quyết ngoài tòa án liên quan đến việc mua bán hàng hoá và dịch vụ trực tuyến giữa người tiêu dùng và thương nhân có trụ sở tại Liên minh Châu Âu.  Bạn sẽ tìm thấy Nền tảng ODR bằng cách nhấn vào liên kết này: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Vui lòng lưu ý rằng Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối của chúng tôi yêu cầu bạn trước tiên phải liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội giải quyết vấn đề của bạn, trước khi bạn bắt đầu bất kỳ quá trình giải quyết tranh chấp nào.


Thông tin liên quan về sản phẩm tiêu dùng.

Vấn đề

Avast

AVG

HMA!

CCleaner

Cài đặt Giải pháp

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB1

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-AntiVirus-Internet-Security-or-Premium-Security

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-Protection

https://support.hidemyass.com/s/article/download-install-and-get-started-with-hma-vpn-version-5

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204043864-How-do-I-download-CCleaner

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044234-Where-can-I-get-the-latest-versions-of-Piriform-products-

Kích hoạt đăng ký của tôi

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB157

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-AntiVirus-or-Internet-Security-with-a-new-license-number

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-Zen-Protection-Performance-or-Ultimate

https://support.hidemyass.com/s/article/faq-on-activation-code

Tôi đã xóa hóa đơn/email xác nhận của mình

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB182#artTitle -

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Finding-your-Invoice-ID-and-Order-Number

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044264-I-ve-lost-my-product-license-key

Hủy đăng ký của tôi

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB24#idt_0430

https://www.avg.com/en-us/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Tắt tiện ích mở rộng tự động trong gói đăng ký của tôi

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB126#artTitle

https://www.avg.com/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription  -

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Hỗ trợ Khách hàng

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB266#idt_300

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Contacting-AVG-Customer-Care

https://support.hidemyass.com/

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Thông tin liên quan về sản phẩm doanh nghiệp. 

Avast Business

https://www.avast.com/en-us/business-support

AVG Business

https://support.avg.com/business?l=en

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.